Irotai Görögkatolikus Parókia
Irotai Görögkatolikus Parókia
Stuhán Gyula: Irota története
     
Menü
     
Ajánlott oldalak
     
Számláló
Indulás: 2009-09-16
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Archívum

- 150 éves az irotai templom
- Visszaemlékezések
- Köszöntő a gyémántmisére
- Vasmisés köszöntő
- Levente könyv

     
Filmek, videók
     
Hasznos információk kirándulóknak
     
Ünnepek, terület, gazdaság
Az irotai Görög Katolikus Egyházközség nevezetesebb eseményei az elmúlt 70 évben
 
Az egyházközség 1946. október 1-jén méltóképpen ünnepelte meg a templom fölszentelésének 100. évfordulóját. A búcsú előestéjén gyertyás körmenet vonult végig a kivilágított házak között. A körmeneten csak az esperes atya nem vehetett részt gyengélkedése miatt. A 100 éves templom beteg papját fia, dr. Gulovics Andor püspöki tanácsos, kerületi esperes, múcsonyi parókus helyettesítette.
 
A harangok a búcsú éjszakáján százszor kondultak meg, hirdetve az örömünnepet. A hívek a jubileum napján a Jó Istenhez és a templomhoz való ragaszkodásukat szentgyónással, és szent áldozással fejezték ki. Megható látvány volt, amikor néhány ember kivételével a hívek a templom körül térdeltek, hogy szívükbe zárják Krisztust. Egy esztendő múlva, 1947. október 17-én felejthetetlen napot ért meg az egyházközség. Dr. Dudás Miklós megyéspüspök, miskolci apostoli kormányzó és dr. Szántai Szemán István általános helynökúr meglátogatta ezt a kis egyházközséget. A hívek, mivel ilyen püspöki látogatás az első volt, nagy megtiszteltetésnek vették. A főpap fogadására lovas bandérium vonult ki. A főpapot és kíséretét a faluvégén felállított díszkapunál Kistóth István községi bíró köszöntötte. A gyermekek virágcsokrokkal halmozták el. A kápolnához érkezve Gulovics Ernő esperes, parókus köszöntötte a főpásztort. Majd az énekkar énekelve köszöntötte: „Íme, a mi nagy főpapunk, aki...”
Az 1974. július 12-e emlékezetes esemény volt. Csiszárik János parókus pappá szentelésének 25. évfordulója, ezüstmiséje. A jubileumi szentmisén részt vett dr. Timkó Imre általános helynök, aki az ezüstmisés szónoka volt. Ezen a nevezetes napon az irotai hívek és a környező falvak hívei zsúfolásig megtöltötték a templomot, s nagy számmal járultak szent gyónáshoz és szentáldozáshoz. Az 1975-ös esztendő eseményéhez tartozott a templom búcsúja, amelyen dr. Keresztes Szilárd új segédpüspök atyát, adminisztratúra helynököt köszöntötték a görög katolikus hívek. A szentmisét a püspök atya végezte. Annak végeztével a templom bejárati lépcsőjéről főpapi szózatot intézett a hívekhez.
Az egyházközség életében kiemelkedő esemény volt az 1989-es esztendő nyara, amikor a templom belseje kifestésre került. Mindez a hívek adományából és külföldi segítségből született meg. A megújult templomot dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyés püspök, miskolci apostoli kormányzó áldotta meg. Ritka eseménynek számított 1999. július 25-e, amikor az egyházközség papjának Csiszárik János főesperes parókusnak pappá szentelésének 50. évfordulóját, aranymiséjét ünnepelték hívei, oltártestvérei, volt iskolatársi. Az aranymisén a köszöntést Füzesdi Mihály esperes, a múcsonyi egyházközség parókusa mondta el, amelyen a hívek és az ünnepelt is elérzékenyült. Ezen nem csodálkozott senki, hiszen a főesperes úr kishíján 50 éven át szolgálta az egyházközség híveit, hirdetve az örömhírt. Nyugdíjazását követően Miskolcra költözött. Nyugdíjasan is lelkesülten szolgálja a miskolci görög katolikus híveket.
A főesperes elköltözése után Tyukodi Attila főtisztelendő, a felsővadászi görög katolikus egyházközség parókusa látta el az egyházközség adminisztratúráját 2004. július 31-ig.
2004. júliusától Csingi Zoltán parókus atya szolgálta a görög katolikus egyházközséget 2008. augusztus 31-ig.
2008. szeptember 1-től Juhász Géza tisztelendő atya, homrogdi parókus, adminisztratúra szolgálatával történik az egyházközség szolgálata.
2009-ben újabb kiemelkedő esemény történt az egyházközség életében. Csiszárik János nyugdíjas főesperes bemutatta gyémántmiséjét és gyémántesküvőjét. Az egyházközség életében ilyen eseményre mindez idáig nem került sor. A megható esemény 2009. július 20-án, Szent Illés próféta ünnepére esett. A főesperes úr úgy mutatta be a szentmisét, hogy azt 50 éven át végezte. Igen megható volt a gyémántmenyegzői szertartás, mivel ilyen még nem volt az egyházközség életében.
 
 
 
 
A falu főútján helyezkedik el a kápolna, nyugati fekvésű, Jézus Szíve tiszteletére épült 1925-ben, Lengyel András adományából. 1965-ben és 2008-ban újították fel. A kápolna hétköznapi liturgiák megtartására szolgál. Lengyel András adakozó felajánlásának motivációja: György fiának emlékére, aki fiatal korában hunyt el.
 
 
 
Ünnepekr
ől és az ahhoz kapcsolódó szokásokról
 
Az egyházközség hívei szerették az ünnepeket megtartani, ezek szokásvilágát, a görög katolikus vallás hagyományainak rendje határozta meg. Az egyházi év szeptember 1-el kezdődik. Szeptember hónapban két ünnepet tartottak: szept.8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony), szept.14. Szent Kereszt felmagasztalás. Október 1. Szűz Mária oltalmának ünnepe, egyben a templom búcsújának napja. Ilyenkor a közeli falvakból is jöttek a hívek, rokonok, papok. A II. Világháborúig mindig napján volt tartva a búcsú, akármelyik napra esett. A háború után az ünnepet követő vasárnap lett megtartva a templom búcsúja. November1-2: Mindenszentek és Halottak Napja. Ez nem szerepel a görög katolikus naptárban, mint ünnepnap, de az országosan, általános szokás hatására Irotán is megtartották és mai napig megtartják. November 1-jére rendbe hozzák a sírokat és kidíszítik fenyőgallyakkal, krizantém virágokkal. Szokás szerint a délutáni órákban gyújtják a gyertyákat, mécseseket. Ma már a nap bármely időszakában gyújtanak gyertyát azok az elköltözöttek, akik a hozzátartozójuk sírja az irotai temetőben van.
 
 
 
 
 
 
A község közigazgatási területe szántó, erdő, legelő összesen 2000 kateszteri hold (kh). Ebből szántó 7-800 kh.
Az irotai birtokrendszer kialakulására nincs forrás.
Kialakult birtokok:
·                     zsellér: 2,5 kh
·                     nyolcad: 3,5-4 kh
·                     negyed: 7-8 kh
·                     féltelek: 15-16 kh
·                     telek: 30-32 kh
 
A Tanácsköztársaság után a Királykúti határból a Latorca Rt.-ből 40 kh-t kaptak a község lakosai közül, akiknek kevés földjük volt ( zsellérek, nyolcadrészesek). Megváltás fejében több évi részlettel. A II. Világháború után a részt nem kellett törleszteni.
Az erdő és a legelő is birtokarányosra volt kialakítva. Az I. Világháború után lehetett földterületet venni más község határából. Többek között szántó területet a gadnai határból, a szakácsi határból. Ugyanúgy lehetett magánerdőt is venni (az I. Világháború után volt olyan időszak, amikor nagyon kedvező áron lehetett földtulajdont és erdőt venni).
1939-40-ben Fáy Katalin az apai örökségi részt kiadta bérbe, igény szerint a falu gazdálkodóinak. A II. Világháború után nem fizettek bérletet. A területet földreformkor megkapták, megváltási árat kellett fizetni az államnak.
A II. Világháború után az urasági birtok fel lett osztva azok között, akiknek a községben nem volt, vagy kevés földtulajdona volt. Megváltás járt fejében. A községben 15-20 között volt az újgazdák száma.
A 19. és a 20. században többen kivándoroltak a faluból az USA-ba, Kanadába és Argentínába. A cél pénzkeresés volt, amiért hazajövet földet, erdőt, rétet vettek.
Voltak olyanok is, akik letelepedni kívántak az Új hazában. Az utolsó kivándorló a faluból az USA-ba Feczkó Jenő volt, 1938-ban ment ki. Kint volt az apja és a testvérbátyja is. Látogatóba sosem jött haza. A testvérbátyja Feczkó János 1946-ba volt látogatóban az édesanyjához és lánytestvéréhez.
Amerikai hadifogságból pedig Kistóth Ferenc vándorolt ki Kanadába. Ott megnősült, magyar lányt vett feleségül, aki 1956-ban diszidált ki Kanadába. 1967-ben volt látogatóban a kisfiával.
 
 
 
 
 
 
A falu gazdálkodói háromnyomásos szerkezetben folytatták a földművelést (vetésforgó).
A szántóterület három részre volt osztva: az első részben a szántóterület 1/3-a búza és rozs vetésből tevődött ki; a másodikban a terület 1/3-a zab, árpa, kukorica, napraforgó volt; a harmadik 1/3-ban szálas takarmány( vöröshere, bükköny) volt, a többi fekete ugar.
A szántóföld megműveléséhez és egyéb szállítási munkákhoz lófogatot, igásökröt, igás tehenet alkalmaztak. A jobb módú gazdáknak elsősorban lóigaerő, a közepes gazdáknak ökör, a szegényeknek pedig tehén igavonásával végezték a mezőgazdasági munkát.
Az első évben fagerendelyes eke, taliga vaskerekekkel, boronafa vasfogakkal. Később az eke, taliga vasból volt. Kezdetben kézi erővel csépeltek.
Az erdő és a legelő osztatlan tulajdonban voltak a szántónál leírt részarány birtok szerint.
A birtokgyarapodás érdekében erdőt és legelőt vettek a gazdák a gagybátori határból, az ott gazdálkodó földbirtokosoktól ( Jakabfalvi és Strózmann). Az irotai határban pedig a helyi Fáy földbirtokostól vásároltak fás legelőt a Pásztorrét dűlőben.
Az erdő és legelőgazdálkodás irányítására gazdaközösséget hoztak létre. Ennek elnökét és pénztárosát a gazdák gyűlése választotta meg. Ezek feladata az erdőgazdálkodás, melyet az Erdőfelügyelőség és erdőrendezés szakirányítása alapján kellett végezni az erdőtörvény betartása mellett. A legelőterület növelésére azért volt szükség, mert a gazdák intenzíven foglalkoztak szarvasmarhatartással, ennek pedig legelőre volt szükség. A gazdaközösség elnökének feladata volt a pásztorok megfogadása, velük szerződéskötés, bérmegállapodás. Általában, hosszú időn keresztül kerek komenció volt megállapítva természetben és pénzben. Az 1930-as évben kb. 200 db tehén és 100 db növendék szarvasmarha volt a községben. Sertésnyáj (konda) mindig volt, még a termelőszövetkezet idejében is, ez viszont hamarább megszűnt, mint a szarvasmarha csorda. A gazdaközösség a II. Világháború után közbirtokosság és legeltetői bizottság lett. A feladata ugyanaz volt, mint a gazdaközösségnek. A termelőszövetkezet megalakulásával a háztáji bizottság hatáskörébe tartozott a háztáji szarvasmarha -és sertéslegeltetés. Az ezzel járó pénzügyeket (bér és egyéb kiadások) a TSZ bonyolította.
A rendszerváltozás után a TSZ megszűnésével, a szarvasmarha állomány csökkenésével előbb a sertés, majd a szarvasmarha közös legeltetése megszűnt. Jelenleg 3 db fejős tehén és 1 db növendék üsző van a faluban. Ez a falu elöregedésének és elnéptelenedésének tudható be.
Tejcsarnok már az 1930-as években is volt a községben, Ez bevételi forrás volt a gazdáknak.
A II. Világháború idején szünetelt a tejbegyűjtés, majd az 50-es évektől újból beindult, a TSZ megszűnésével lényegében a tejfelvásárlás is megszűnt.
     

HÍREK - CIKKEK


 
Velünk vannak - Irotáról készült riport a Magyar Katolikus Rádióban
Ezüstjubileum és templombúcsú
Pio atya jótanácsai az újesztendő első napjaira
Megbocsátás napja,  Edelényi program
Lelkigyakorlat volt Irotán
Adventi koncert a templomban
Ismét zsolozsmáztak Irotán
"Zsoltárokkal hegymenetben"
"Jó itt lenni"-elkezdődött a zsolozsmástábor Irotán
"Ahol a csend még hallható" - Ikonfestő tábor Irotán
Zsolozsmás tábor Irotán 07.13-16.
Ikonfestő tábor Irotán 06.29-07.04.
Ünnepélyesen kihirdettékKocsis Fülöp érsek metropolitai kinevezését

A Szentatya megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat

Egy falatka odaadás e-üzenetek nagyböjtben
Tricentenáriumi esztendő
Házszentelések során
Püspöki vízszentelés Komlóskán
Görögkatolikus papok és papcsaládok emlékezete az interneten
Mi történt a magyar egyházban 2014-ben?
Már ég az első gyertya
Meghívó kiállításra
Vamise Irotán
Szüntelen imádság Irotán
Elkezdődött a 22. Zsolozsmás tábor Irotán

 

Pio atya: Korunk titokzatos szentje
     

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!    *****    READ&SPEAK BLOG-Könyvek,filmek,sorozatok-Read&Speak Blog-rsblog.hu